loading

Loading...

Vyhláška o školním stravování – systém realizace novely

Vyhláška o školním stravování – systém realizace novely

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 17/2015 Sb. (dále jen „vyhláška“) byla vydána na základě zmocnění v § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona.

Cílem vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování je legalizace dietního stravování (příprava dietních pokrmů garantovaná nutričním terapeutem nebo možnost odběru dietních pokrmů od odborně způsobilých dodavatelů). Metodika pro aplikaci diet ve školním stravování je vytvořením účinné podpory systémového řešení předmětné oblasti. Je pravdou, že některé školní jídelny dietní stravování poskytovaly, služba byla poskytována bez stanovených pravidel a tudíž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemohlo na ředitele škol a jejich zřizovatele apelovat, aby dietní stravu poskytlo potřebným strávníkům. Systém metodické odborné podpory by měl ředitele a zřizovatele škol a školských zařízení motivovat k zavedení této služby tak, aby se tato do budoucna stala ne možností, ale standardem v rámci školního stravování.

Charakter školního stravování se významně odlišuje od stravování v nemocničním prostředí neboť děti, žáci a studenti, jejichž zdravotní stav posoudil registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost tak, že jejich stravování vyžaduje omezení podle dietního režimu, jsou chronicky nemocní, nikoli akutně nemocní pacienti nemocnic.

  •  Nutriční terapeuti, kteří budou garanty pro školní jídelny, musí
  1. splnit potřebné odborné předpoklady, tedy jsou uvedeni v registru nelékařských zdravotnických pracovníků a mají platné osvědčení k samostatnému výkonu činnosti nutričního terapeuta
  2. být ochotni se zapojit do odborné garance školního dietního stravování
  3. být vzhledem k specifičnosti školního stravování proškoleni v souladu s realizací v podmínkách praxe.
  • Dietní stravování pro školní jídelny je možné realizovat v podmínkách výživových norem stanovených spotřebním košem (pokud počet žáků s dietními stravovacími potřebami nepřesáhne 20% z celkového počtu strávníků).
  • Tyto vesměs jednorázové služby nutričních terapeutů můžou hradit školy z financí určených na provozní náklady (rozpočet zřizovatele). Další variantou je použití finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání (§ 160 školského zákona), zejména prostředků určených na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  • Prostorové podmínky, materiální vybavení a personální obsazení školní jídelny posoudí zaměstnanec místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, tzn. místně příslušné krajské hygienické stanice a Hygienické stanice hl. m. Prahy, který v předmětném zařízení stravovací služby vykonává státní zdravotní dozor.
  • Nutriční terapeut proškolí personál stravovacího provozu v souladu s metodickým pokynem o pravidlech přípravy stravy pro diety a ve spolupráci s ním, upraví stávající používané receptury školní jídelny, tak aby umožňovaly realizaci dietního stravování. Tyto receptury společně s pracovníky stravovacího provozu sestaví do jídelních lístků. Tím současně ověří způsobilost pracovníků k přípravě dietního stravování podle metodického pokynu a na základě toho vystaví potvrzení o odborné garanci. Pokud nedojde k žádné změně (sortimentu potravin, technickému či personální obměně), školní jídelna nebude nadále službu nutričního terapeuta potřebovat. Nutriční terapeut však zůstává pro potřeby školní jídelny v pozici konzultanta, s nímž je třeba projednat jakékoliv změny ve stravování, případně požadavek na jinou dietu (například při alergii na potraviny). Pro naplnění smyslu odborné garance je doporučeno alespoň 1x za 3 měsíce provést kontrolu plnění nutričních parametrů – formou zhodnocení jídelníčků a receptur využívaných pro dietní stravování) garantujícím nutričním terapeutem. Pro potřeby škol bude k dispozici průběžně aktualizovaný seznam proškolených nutričních terapeutů s platným osvědčením k samostatnému výkonu činnosti, na které bude možno se obrátit. Hodinová dotace výkonů a jejich hodinová sazba bude transparentně uveřejněna na stránkách Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester. Nutriční terapeutky může škola proplácet na základě Dohody o provedení práce a to na základě výkazu o provedení práce.
  • Metodika pro aplikaci diet v rámci školního stravování rozpracovává dvě základní diety – dietu bezlepkovou a dietu šetřící. Další diety, nebo jejich kombinace je nutno řešit po poradě s garantujícím nutričním terapeutem, neboť ty již vyžadují osobní přístup ke strávníkovi.

Metodický pokyn pro aplikaci diet ve školním stravování bude vyvěšen na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do konce března. Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester během dubna zahájí celoplošná školení, v rámci nichž budou pracovníci škol a školských zařízení seznámeni se systémem realizace novely vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování.

Česká školní inspekce bude v rámci své kompetence zjišťovat informace o zavádění dietního stravování v souladu s vyhláškou o školním stravování a na základě takto získaných poznatků připravovat hodnotící indikátory a kontrolní postupy pro tuto oblast tak, aby mohla být zahrnuta jako součást kontroly školního stravování do Plánu hlavních úkolů na školní rok 2015/2016.

Share This

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *